Wedstrijdreglement Flamigel® fotowedstrijd

 1. Inleiding
  Dit wedstrijdreglement bepaalt de bijzondere regels betreffende de wedstrijd “Flamigel® fotowedstrijd”, die wordt georganiseerd door BV Flen Health, met maatschappelijke te 6842 CT Arnhem, Mr B.M. Teldersstraat 11B, en met ondernemingsnummer NL850506293B01.Deze wedstrijd ziet op de te promoten producten Flamigel® en Flamirins® en in algemene zin het promoten van de organisatie Flen Health.
 2. Deelnemingsvoorwaarden
  1. Iedere natuurlijke persoon die op het ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder is, en zijn/haar woonplaats heeft in Nederland, kan aan de wedstrijd deelnemen. Binnen eenzelfde gezin of wonend op eenzelfde adres, kan slechts één persoon de prijs winnen.
  2. In het kader van de deelname aan de wedstrijd, is de deelnemer geen enkele vergoeding verschuldigd aan Flen Health.
  3. Indien een deelnemer wordt uitgeroepen tot winnaar van de wedstrijd, zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden, verliest hij/zij automatisch zijn/haar recht op de prijs, zonder recht op schadevergoeding en zonder enig verhaal.
 3.  Wedstrijdverloop
  1. Deze wedstrijd loopt van 1 juli tot en met 6 september 2020. Binnen deze periode kunnen deelnemers deelnemen aan de wedstrijd.
  2. Aan de deelnemer wordt gevraagd vooreerst het inschrijvingsformulier in te vullen, en om vervolgens een gekke of creatieve foto met een tube Flamigel® op Instagram te delen, met het gebruik van de hashtag #WINMETFLAMIGEL.In het inschrijvingsformulier wordt aan de deelnemer bovendien een kennisvraag gesteld. De deelnemer met het juiste antwoord op de kennisvraag wint de prijs. Indien per week meer dan 35 deelnemers een juiste antwoord insturen, wordt de winnaar door uitloting bepaald.
  3. Indien er sprake is van uitloting, vindt er die desbetreffende week een trekking plaats op vrijdag. De resultaten van een trekking worden binnen 3 maanden na de beëindiging van het promotionele kansspel of zoveel eerder als mogelijk bekend gemaakt.
  4. Het aantal trekkingen is afhankelijk van het aantal deelnemers. In ieder geval is het aantal trekkingen niet meer dan 10.
  5. De winnaars worden door Flen Health benaderd door gebruik te maken van de contactgegevens die de deelnemer heeft opgegeven in het inschrijvingsformulier.
  6. Uitreiking van de prijzen vindt plaats door de prijs te laten bezorgen per post en/of koeriersbedrijf.
  7. Doordat de deelnemer deelneemt aan deze wedstrijd, verleent de deelnemer aan Flen Health de kosteloze toestemming om de door hem/haar gedeelde foto(s) zonder enige beperking in tijd of ruimte te publiceren op de website(s) van Flen Health en andere online kanalen en onder de redactionele verantwoordelijkheid van Flen Health te verwerken in audiovisuele en beeldende producties en deze producties op om het eender welke technische wijze, alsook te (laten) reproduceren op welke drager dan ook en deze te (laten) distribueren. De deelnemer verklaart over de nodige rechten (intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten) te beschikken om dit gebruik van de door hem/haar gedeelde foto toe te laten en vrijwaart Flen Health tegen alle mogelijke aanspraken in verband met deze foto.
  8. Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief. De uitslag van de wedstrijd kan niet worden aangevochten.
 4. Prijs
  1. De winnaars winnen een prijs met een economische waarde van € 27 De totale waarde van het prijzenpakket is € 9.450. De prijs die gewonnen wordt is persoonsgebonden, en mag via geen enkel kanaal worden geruild of in geld worden omgezet.
  2. De winnaars ontvangen een Flamigel® rugzakje gevuld met EHBO-materiaal en een tube Flamigel® en spray Flamirins®.
  3. Alle uitgeloofde prijzen waar deelnemers recht op hebben worden daadwerkelijk uitgekeerd. Indien de prijs niet of lastig beschikbaar is voor het bedrag aan economische waarde zoals in dit reglement omschreven, bijvoorbeeld vanwege productionele redenen, dan kan Flen Health besluiten een vervangend product als prijs te selecteren met dien verstande dat de economische waarde niet verandert. Aansprakelijkheid en toezicht
  4. Flen Health is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden voordoen als gevolg van de deelname en/of het winnen van de prijs.
  5. Flen Health is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer een deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn/haar deelname, noch voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs.
  6. Bij onbereikbaarheid van de deelnemer, kan Flen Health de gewonnen prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal. Hetzelfde geldt wanneer de deelnemer zijn/haar prijs niet heeft geclaimd binnen de vooropgestelde termijn, en volgens de vooropgestelde wijze.
  7. Flen Health houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. Indien een deelnemer niet aan de deelnemingsvoorwaarden voldoet, of in geval van misbruik, misleiding, bedrog of kwade trouw, behoudt Flen Health zich het recht voor om de deelnemer uit de sluiten. Daarnaast behoudt Flen Health zich eveneens het recht voor om desgevallend een schadevergoeding te eisen voor de door Flen Health geleden schade.
 5. Verwerking van persoonsgegevens
  1. De persoonsgegevens die Flen Health verzamelt in het kader van deze wedstrijd, worden door Flen Health verwerkt. Deze verwerking van persoonsgegevens valt onder de Nederlandse privacywetgeving en de Europese General Data Protection Regulation (GDPR). De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt in het kader van de wedstrijd en het toekennen van de prijzen, en worden verwijderd na afloop van de wedstrijd. Het gegevensbeschermingsbeleid van Flen Health kan worden geraadpleegd via haar website.
  2. De deelnemer gaat ermee akkoord dat, indien hij/zij de wedstrijd wint, de door hem/haar gedeelde foto met naam kan verschijnen op de website en/of andere online kanalen van Flen Health.
 6. Reglement
  1. Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer onderhavig wedstrijdreglement, en alle beslissingen van Flen Health in verband met deze wedstrijd. Indien vereist, kan Flen Health dit wedstrijdreglement aanpassen. Het aangepast wedstrijdreglement zal desgevallend worden bekendgemaakt op de website haar website.
  2. Dit wedstrijdreglement is gepubliceerd op de website www.flamigel.nl. Meer of andere informatie betreffende dit promotionele kansspel is verkrijgbaar op verzoek daartoe aan Flen Health via het e-mailadres info@flenhealth.com.
  3. Flen Health handelt in overeenstemming met de Nederlandse Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
 7. Klachten
  1. Klachten over deze wedstrijd kunnen worden ingediend per e-mailbericht aan info@flenhealth.com.
  2. Klachten dienen deugdelijk gemotiveerd te zijn. Ontbreekt een deugdelijke motivering, dan stelt Flen Health de klager in de mogelijkheid deze alsnog in te dienen. Laat de klager dit binnen de door Flen Health gegeven termijn na te doen, dan kan Flen Health besluiten de klacht niet in behandeling te nemen.
  3. Flen Health reageert binnen 8 werkdagen op klachten. Mocht zij deze termijn niet halen, dan stelt zij klager daarvan op de hoogte en laat zij weten binnen welke termijn te reageren.